Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Aktualności
25.11.2022

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2023

Od budynków lub ich części:

Od powierzchni użytkowej

a) mieszkalnych

0,91 zł od 1 m2

b) związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od

    budynków   mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na   prowadzenie  

    działalności gospodarczej

26,05 od 1 m2

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

    kwalifikowanym materiałem siewnym

13,47 zł od 1 m2

d) związanych  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w  rozumieniu 

    przepisów   o   działalności   leczniczej,   zajętych    przez    podmioty

    udzielające tych świadczeń

5,87 od 1 m2

e) pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej

    działalności    pożytku    publicznego    przez    organizacje    pożytku 

    publicznego

8,11 zł od 1 m2

od budowli: 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3

 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Od gruntów:

 

a) związanych   z   prowadzeniem   działalności   gospodarczej,   bez  

    względu   na   sposób   zakwalifikowania   w   ewidencji  gruntów  i 

    budynków

1,08 zł od 1 m2

b) pod     wodami     powierzchniowymi    stojącymi     lub     wodami  

    powierzchniowymi  płynącymi  jezior  i  zbiorników  sztucznych

5,79 od 1 ha

c) pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej statutowej 

    działalności    pożytku    publicznego    przez    organizacje    pożytku 

    publicznego

0,50 zł od 1 m2

d) niezabudowanych   objętych   obszarem   rewitalizacji,  o   którym 

    mowa  w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 

    z 2018 r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których  miejscowy 

    plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 

    zabudowę  mieszkaniową,  usługową  albo zabudowę o przeznaczeniu 

    mieszanym  obejmującym  wyłącznie  te  rodzaje zabudowy, jeżeli od

    dnia  wejścia  w  życie  tego  planu  w  odniesieniu  do  tych   gruntów

    upłynął okres 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie

    z  przepisami prawa budowlanego

3,81 zł od 1 m2

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  NA  2023 ROK

 

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku od samochodu ciężarowego

1.

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

  674,00

2.

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

1 104,00

3.

Powyżej 9 t do 12 t włącznie

1 226,00

 

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1 356,00

1 419,00

13

14

1 419,00

1 482,00

14

15

1 482,00

1 571,00

15

1 571,00

1 685,00

Trzy Osie

12

17

1 571,00

1 634,00

17

19

1 634,00

1 699,00

19

21

1 699,00

1 762,00

21

23

1 762,00

1 824,00

23

25

1 824,00

2 102,00

25

1 900,00

2 102,00

Cztery osie lub więcej

12

25

2 305,00

2 367,00

25

27

2 367,00

2 443,00

27

29

2 443,00

2 506,00

29

31

2 506,00

3 209,00

31

2 584,00

3 209,00

 

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

 

 

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych

1.

Od 3,5 ton i poniżej 12 ton

1 293,00

  

 

 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa  ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1 571,00

1 699,00

18

25

1 699,00

1 824,00

25

31

1 824,00

1 964,00

31

1 964,00

2 488,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 824,00

2 367,00

40

2 292,00

3 209,00

 

 

 

 

 

 

 

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 tony i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

 

 

 

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych

1.

Od 7 ton i poniżej 12 ton

1 293,00

 

  

Stawki podatku od środków transportowych przyczepy lub naczepy, która

łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy

całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy(w tonach)

           Stawki podatku (w złotych)

 

 

nie mniej  niż

 

 

mniej  niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

735,00

799,00

18

25

799,00

876,00

25

876,00

952,00

Dwie osie

12

28

1 419,00

1 482,00

28

33

1 482,00

1 571,00

33

38

1 571,00

1 736,00

38

1 634,00

2 253,00

Trzy osie i więcej

12

38

1 571,00

1 634,00

38

1 634,00

1 724,00

 

Stawki podatku dla autobusów

Lp.

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka Podatku

1.

Mniejsza niż 22 miejsca

1 215,00

2.

Równej lub większej niż 22 miejsca

1 776,00

Załączniki

  •