Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
15.12.2011
UCHWAŁA Nr XLIII/416/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki nr ewidencyjny 1170/5 w Zbąszyniu
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124) uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy wstępne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór, uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/275/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r., w obszarze działki nr ewidencyjny 1170/5 w Zbąszyniu, zwaną dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu jej zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, uchwalonym uchwałą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. ze zmianami.
2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określa część graficzna.
3. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – jak w załączniku nr 3.
§ 2.
Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik nr 1 – część graficzna, opracowana na mapie w skali 1:500, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu;
2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;
3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „nieuciążliwej działalności usługowej” – należy przez to rozumieć działalność, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
2) „budynkach pomocniczych” – należy przez to rozumieć budynki zawierające wyłącznie pomieszczenia na własne cele przeznaczone do wykonywania czynności związanych z zamieszkaniem;
3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od określonych linii rozgraniczających terenu;
4) „sieciach i urządzeniach infrastruktury technicznej” – należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wyłączeniem stacji bazowych i anten telefonii komórkowej, w zakresie niezbędnym dla obsługi budynków i innych obiektów budowlanych sytuowanych na danym terenie.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 4.
1. Określa się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone symbolem MN,U;
2) tereny przejścia pieszego i zieleni urządzonej, oznaczone symbolem KX,ZP.
2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek miejscowego planu.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5.
1. Zakazuje się wykonywania od strony terenów przejścia pieszego i zieleni urządzonej KX,ZP ogrodzeń:
1) z prefabrykowanych przęseł betonowych lub żelbetowych;
2) wyższych niż 1,8 m.
2. Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń murowanych pełnych z cegły klinkierowej, z cegły licówki lub tynkowanych, o ile zostaną one pokryte od strony przejścia pieszego pnączami na przynajmniej 30% powierzchni ogrodzenia.
3. Z zastrzeżeniem ust. 1, dopuszcza się lokalizowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.
§ 6.
Dopuszcza się umieszczanie szyldów, których formę należy uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 7.
1. Wody opadowe i roztopowe w obszarze działki budowlanej należy odprowadzać do wód lub do ziemi w sposób nienaruszający naturalnego spływu wód i niezakłócający warunków gruntowo-wodnych na działkach w jej otoczeniu.
2. Ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych powstające na powierzchniach nieprzepuszczalnych należy zagospodarować w sposób indywidualny nie pogarszający stanu środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.
§ 8.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN,U obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.
§ 9.
Nakazuje się:
1) zaopatrzenie obiektów w wodę z sieci wodociągowej, w tym do celów gaśniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie;
2) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków;
3) stosowanie do celów grzewczych energii elektrycznej, innych paliw niskoemisyjnych lub energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
§ 10.
1. Ustala się gromadzenie segregowanych odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.
2. Nadmiar mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z budową obiektów należy zagospodarowywać na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych lub wywozić w miejsce wskazane przez właściwą służbę administracyjną.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 11.
1. Ochroną objęty jest układ urbanistyczno-architektoniczny miasta Zbąszynia, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1371 decyzją z dnia 12 stycznia 1981 r.
2. Obszar objęty miejscowym planem jest w całości położony w układzie urbanistyczno-architektonicznym, o którym mowa w ust. 1.
3. Inwestor winien uzgodnić zabudowę i zagospodarowanie terenu z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
4. Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu; przed otrzymaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 12.
Nie określa się terenów wymagających wprowadzenia ustaleń wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 13.
1. Określa się nieprzekraczalne linie zabudowy, usytuowane w odległości 5 m od linii rozgraniczających tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN,U.
2. Usytuowanie linii, o których mowa w ust. 1, określa rysunek miejscowego planu.
§ 14.
Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN,U:
1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów innych niż: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne jednorodzinne z lokalem użytkowym przeznaczonym na cele nieuciążliwej działalności usługowej, budynki pomocnicze i garaże na samochody o nośności do 3,5 tony oraz obiekty małej architektury,
b) sytuowania na działce budowlanej części więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego względnie części jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem użytkowym oraz części jednego garażu, względnie części jednego budynku pomocniczego,
c) przeznaczania na cele lokalizowania budynków powierzchni większej niż 30% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż 50 m2 z jej powierzchni oraz dodatkowo na cele nawierzchni utwardzonych nieprzepuszczających wód opadowych i roztopowych 10% powierzchni działki budowlanej,
d) sytuowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i mieszkalnych jednorodzinnych z lokalem użytkowym o wysokości większej niż 10,5 m i większej niż 2 kondygnacje nadziemne, a budynków pomocniczych i garaży – wyższych niż 7 m i większej niż 2 kondygnacje nadziemne;
2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej,
b) zastosowanie w budynkach dachów dwu- lub wielospadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem zawartym pomiędzy 35º i 45º i głównej kalenicy prostopadłej do przyległego przejścia pieszego,
c) zapewnienie miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż 2 miejsca na jedno mieszkanie, w tym miejsca w garażach oraz dodatkowo 1 miejsce na każde 25 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego;
3) dopuszcza się:
a) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie powodujący kolizji z planowaną zabudową,
b) wykonywanie kondygnacji podziemnych,
4) obsługę komunikacyjną zapewnić z przyległych dróg, w tym docelowo – planowanych na terenach przyległych lub poprzez działki budowlane, do których dołączona zostanie działka budowlana.
§ 15.
Na terenach przejścia pieszego i zieleni urządzonej KX,ZP:
1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów innych niż służących komunikacji pieszej i rowerowej, obiektów małej architektury oraz sieci infrastruktury technicznej;
b) przeznaczania na cele lokalizowania obiektów powierzchni większej niż 90% powierzchni działki budowlanej;
2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 10% powierzchni działki budowlanej;
b) wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej;
c) stosowanie oświetlenia typu parkowego;
3) włączenie w zewnętrzny układ komunikacyjny w sposób dotychczasowy – to jest poprzez dalszą część istniejącego przejścia pieszego w ulicę 17 Stycznia i planowaną drogę wewnętrzną, które są położone poza obszarem objętym miejscowym planem.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 16.
1. Ochronie na zasadach określonych w przepisach odrębnych podlega Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska”.
2. Obszar objęty miejscowym planem jest położony w całości w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu, o którym mowa w ust. 1.
3. Lokalizowane przedsięwzięcia spełniać muszą wymogi ochrony określone w przepisach odrębnych dla terenów położonych w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 1.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 17.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 18.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.
Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 19.
1. Sieci infrastruktury technicznej należy modernizować, rozbudowywać i budować na zasadach określonych w planach rozwoju sieci.
2. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić jako sieci podziemne, uwzględniając ich strefowanie na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
3. Podłączenia sieci wewnętrznych na działce budowlanej do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej wykonywać należy jako podłączenia podziemne.
4. Podłączenie budynków do sieci infrastruktury technicznej następować będzie na warunkach określonych przez dysponenta sieci, na wniosek zainteresowanego podmiotu i umowy o przyłączenie do sieci.
Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 20.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.
Rozdział 13
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 21.
Określa się stawki procentowe w wysokości 0 %.
Rozdział 14
Przepisy końcowe
§ 22.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.
 
§ 23.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/416/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Zbąszyniu, w oparciu o oświadczenie Burmistrza Zbąszynia w sprawie braku uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór, w obszarze działki nr ewidencyjny 1170/5 w Zbąszyniu, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.
 
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIII/416/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Zbąszyniu rozstrzyga, co następuje:
 
1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
Do zadań własnych Gminy należy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulic. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile wyznaczałby nowe tereny do zainwestowania, a także określał przebieg nowych dróg i infrastruktury technicznej, mogłoby spowodować powstanie tego obowiązku na terenie objętym planem. Jednocześnie Gmina, z uwagi na ograniczone środki budżetowe, obowiązki te mogłaby rozłożyć w czasie.
Uchwalenie i realizacja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór, w obszarze działki nr ewidencyjny 1170/5 w Zbąszyniu nie spowoduje kosztów po stronie gminy z uwagi na brak nowych dróg publicznych i dostępność infrastruktury technicznej w drogach publicznych położonych w sąsiedztwie.
 
2. Finansowanie zapisanych w miejscowym planie wyżej wymienionych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom zawartym w art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), przy czym limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo w budżecie gminy na dany rok.
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII/416/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki nr ewidencyjny 1170/5 w Zbąszyniu
 
Rada Miejska w Zbąszyniu podjęła następujące uchwały:
1) Nr XXIX/178/08 w dniu 28 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór;
2) Nr XXII/207/08 w dniu 6 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór.
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór, w tym zmiany miejscowego planu w obszarze działki nr ewidencyjny 1170/5 w Zbąszyniu, wysłano do odpowiednich organów i instytucji, ogłoszono w prasie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu.
Po przeprowadzeniu procedury opiniowania i uzgadniania, projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu.
Zmiana miejscowego planu nie wymagała uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm.) do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych. W niniejszym przypadku nie rozpatrywano rozwiązań alternatywnych z uwagi na to, że jest to zmiana miejscowego planu obejmująca wybraną, pojedynczą działkę, polegająca na zmianie konkretnego parametru lub zmianie formy zabudowy. Możliwość wariantowania rozwiązań projektowych była brana pod uwagę przy opracowywaniu miejscowego planu dla całego miasta. W obecnej procedurze znacznie ograniczona z uwagi na konieczność dowiązania się z układem komunikacyjnym i rozwiązaniami przestrzennymi do rozwiązań wprowadzonych wcześniej uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przy opracowywaniu zmiany miejscowego planu dołożono wszelkich starań, aby wprowadzić i zapisać ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, które w pełni zabezpieczałyby tę ochronę, były możliwe do zrealizowania i w ten sposób rekompensowały ograniczoną możliwość wariantowania rozwiązań. Ponadto w zmianie miejscowego planu uwzględniono w całości ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Uwzględniono również uwagi innych opiniujących i uzgadniających projekt zmiany miejscowego planu.
Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu, nie wpłynęły żadne uwagi.
Po wyczerpaniu procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
 
  •