Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
14.12.2011
UCHWAŁA Nr XLIII/412/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1033, 1035 i 1036
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124) uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy wstępne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór, uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/275/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r., w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1033, 1035 i 1036, zwaną dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu jej zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, uchwalonym uchwałą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. ze zmianami.
2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określa część graficzna.
3. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – jak w załączniku nr 3.
§ 2.
Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik nr 1 – część graficzna, opracowana na mapie w skali 1:500, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu;
2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;
3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i niniejszej uchwały;
2) „nieuciążliwej działalności usługowej” – należy przez to rozumieć działalność, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
3) „obowiązującej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, w której należy sytuować frontową ścianę budynku usługowego.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 4.
1. Określa się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP;
2) tereny parkingów i zabudowy usługowej, oznaczone symbolem KS,U;
3) tereny drogi pieszo-jezdnej, oznaczone symbolami 1.KX, 2.KX i 3.KX.
2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek miejscowego planu.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5.
Budynki należy sytuować zgodnie z wyznaczonymi obowiązującymi liniami zabudowy.
§ 6.
1. Zakazuje się sytuowania blaszanych garaży oraz obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie i wznoszonych na czas budowy, jako jej zaplecze oraz na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.
2. Dopuszcza się umieszczanie szyldów, których formę należy uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 7.
Nakazuje się podłączenie budynków do sieci wodociągowej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
§ 8.
1. Wody opadowe i roztopowe w obszarze działek budowlanych należy odprowadzać do wód lub do ziemi, w sposób nie naruszający naturalnego kierunku spływu wód i nie zakłócający warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich.
2. Dopuszcza się odprowadzanie wód, o których mowa w ust. 1, do sieci kanalizacji deszczowej.
§ 9.
Ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni uszczelnionych należy zagospodarowywać w sposób nie powodujący pogorszenia jakości gleby i wód lub odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej.
§ 10.
1. Nakazuje się odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Zakazuje się:
1) odprowadzania ścieków bytowych do zbiorników na ścieki;
2) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni ścieków;
3) stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków polegających na ich odprowadzaniu do wód lub do ziemi.
§ 11.
Dopuszcza się stosowanie do ogrzewania budynków energii elektrycznej, innych paliw niskoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
§ 12.
1. Ustala się gromadzenie segregowanych odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.
2. Nadmiar mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z budową obiektów należy zagospodarowywać na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych lub wywozić w miejsce wskazane przez właściwą służbę administracyjną.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 13.
1. Ochroną konserwatorską objęty jest układ urbanistyczno-architektoniczny miasta Zbąszynia, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1371 decyzją z dnia 12 stycznia 1981 r.
2. Obszar objęty miejscowym planem jest w całości położony w układzie urbanistyczno-architektonicznym, o którym mowa w ust. 1.
3. Inwestor winien uzgodnić zabudowę i zagospodarowanie terenu z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
4. Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu; przed otrzymaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.
5. Dopuszcza się rozbiórkę istniejącej substancji zabytkowej wyłącznie w przypadku jej wymiany na nową.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 14.
Nie określa się terenów wymagających wprowadzenia ustaleń wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 15.
1. Określa się obowiązujące linie zabudowy.
2. Dopuszcza się wycofanie poza linię zabudowy na odległość 1 m do wnętrza działki części ściany, w której usytuowano wejście.
3. Dopuszcza się sytuowanie wjazdów bramowych.
4. Usytuowanie linii, o których mowa w ust. 1, określa rysunek miejscowego planu.
§ 16.
Na terenach zieleni urządzonej ZP:
1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów innych niż obiekty małej architektury i sieci oświetleniowej;
b) przeznaczania na cele lokalizowania obiektów powierzchni większej niż 20% powierzchni terenu;
c) wydzielania działek budowlanych;
2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 80% powierzchni działki budowlanej,
b) stosowanie oświetlenia typu parkowego.
§ 17.
Na terenach parkingów i zabudowy usługowej KS,U:
1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów innych niż miejsca postojowe dla samochodów osobowych, obiekty małej architektury, budynki przeznaczone na cele nieuciążliwej działalności usługowej i sieci infrastruktury technicznej,
b) przeznaczania na cele lokalizowania obiektów, w tym miejsc postojowych, powierzchni większej niż 90% powierzchni terenu, w tym na cele lokalizowania budynków – 15%,
c) sytuowania budynków o wysokości do okapu większej niż 4 m i wyższych niż 2 kondygnacje nadziemne,
d) przeznaczania obszaru wyznaczonego obowiązującymi liniami zabudowy na cele urządzania parkingów; obszar ten może być wyłącznie przeznaczony na cele sytuowania budynków,
e) wydzielania działek budowlanych mniejszych niż 300 m2;
2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 10% powierzchni działki budowlanej;
b) stosowanie dachów dwu- lub wielospadowego o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem zawartym pomiędzy 35º i 45º;
c) sytuowanie budynków w zabudowie bliźniaczej,
d) zapewnienia nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego,
e) stosowanie oświetlenia typu parkowego.
2) dopuszcza się urządzanie ogródków gastronomicznych;
3) obsługa komunikacyjna nastąpi z przyległych ulic dojazdowych, położonych poza obszarem objętym miejscowym planem.
§ 18.
Na terenach drogi pieszo-jezdnej 1.KX, 2.KX i 3.KX:
1) zakazuje się lokalizowania obiektów innych niż służących komunikacji oraz sieci infrastruktury technicznej;
2) ustala się zmienną szerokość w liniach rozgraniczających do odczytania z rysunku miejscowego planu;
3) dopuszcza się przeznaczenie 100% powierzchni działki budowlanej na cele budowy nawierzchni szczelnych.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 19.
1. Ochronie na zasadach określonych w przepisach odrębnych podlegają:
1) Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska”;
2) obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry” PLB080005;
3) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry” PLH080002.
2. Obszar objęty miejscowym planem jest w całości położony na obszarach, o których mowa w ust. 1.
3. Lokalizowane przedsięwzięcia spełniać muszą wymogi ochrony określone w przepisach odrębnych dla terenów położonych w granicach obszarów, o których mowa w ust. 1.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 20.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 21.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania oraz wprowadzenia ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym wprowadzenia zakazu zabudowy.
Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 22.
1. Droga pieszo-jezdna 1.KX, 2.KX i 3.KX stanowi odcinek bulwaru nadobrzańskiego i zostanie włączona w bulwar po jego wybudowaniu, a do czasu jego wybudowania – w przyległą ulicę dojazdową, położoną poza obszarem objętym miejscowym planem.
2. Podłączenia sieci wewnętrznych na działce budowlanej do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej wykonywać należy jako podłączenia podziemne.
3. Dla kablowych przyłączy do sieci infrastruktury technicznej należy zachować odległości poziome od innych urządzeń podziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Podłączenie budynków do sieci infrastruktury technicznej następować będzie na warunkach określonych przez dysponenta sieci, na wniosek zainteresowanego podmiotu i umowy o przyłączenie do sieci.
Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 23.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.
Rozdział 13
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 24.
Określa się stawki procentowe w wysokości 10 %.
Rozdział 14
Przepisy końcowe
§ 25.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.
§ 26.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/412/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Rada Miejska
w Zbąszyniu, w oparciu o oświadczenie Burmistrza Zbąszynia w sprawie braku uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1033, 1035 i 1036 w Zbąszyniu, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.
  
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIII/412/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Zbąszyniu rozstrzyga, co następuje:
 
1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
Do zadań własnych Gminy należy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulic. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile wyznaczałby nowe tereny do zainwestowania, a także określał przebieg nowych dróg i infrastruktury technicznej, mogłoby spowodować powstanie tego obowiązku na terenie objętym planem. Jednocześnie Gmina, z uwagi na ograniczone środki budżetowe, obowiązki te mogłaby rozłożyć w czasie.
 
Uchwalenie i realizacja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1033, 1035, 1036 w Zbąszyniu spowoduje konieczność:
1) wykupu gruntów na cele drogi pieszo-jezdnej KX o łącznej wartości około 1 920 zł,
2) wybudowania drogi pieszo-jezdnej KX o łącznej wartości około 19 260 zł.
Szczegółowe wyliczenie zakresu budowy infrastruktury oraz wielkość kosztów zawiera tabela.
Zestawienie zadań wynikających z ustaleń zmiany planu wraz z szacunkową ich wartością wg cen obecnych
 
Rodzaj inwestycji Zakres rzeczowy w m2 Cena jednostkowa w zł Wartość w zł
wykup gruntu na cele drogi pieszo-jezdnej 48 40 1 920
budowa drogi pieszo-jezdnej 107 180 19 260
Razem 21 180
 
2. Finansowanie zapisanych w miejscowym planie wyżej wymienionych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom zawartym w art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), przy czym limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo w budżecie gminy na dany rok.
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII/412/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1033, 1035 i 1036
 
Rada Miejska w Zbąszyniu podjęła następujące uchwały:
1) Nr XVIII/162/08 w dniu 12 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór;
2) Nr XX/185/08 w dniu 22 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/162/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór;
3) Nr XXII/207/08 w dniu 6 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór.
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór, w tym zmiany miejscowego planu w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1033, 1035, 1036 w Zbąszyniu, wysłano do odpowiednich organów i instytucji, ogłoszono w prasie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu.
Po przeprowadzeniu procedury opiniowania i uzgadniania, projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu.
Zmiana miejscowego planu nie wymagała uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227, ze zm.) do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych. W niniejszym przypadku nie rozpatrywano rozwiązań alternatywnych z uwagi na to, że jest to zmiana miejscowego planu obejmująca wybrany, niewielki teren, polegająca na zmianie konkretnego parametru lub zmianie formy zabudowy. Możliwość wariantowania rozwiązań projektowych była brana pod uwagę przy opracowywaniu miejscowego planu dla całego miasta. W obecnej procedurze znacznie ograniczona z uwagi na konieczność dowiązania się z układem komunikacyjnym i rozwiązaniami przestrzennymi do rozwiązań wprowadzonych wcześniej uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przy opracowywaniu zmiany miejscowego planu dołożono wszelkich starań, aby wprowadzić i zapisać ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, które w pełni zabezpieczałyby tę ochronę, były możliwe do zrealizowania i w ten sposób rekompensowały ograniczoną możliwość wariantowania rozwiązań. Ponadto w zmianie miejscowego planu uwzględniono w całości ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Uwzględniono również uwagi innych opiniujących i uzgadniających projekt zmiany miejscowego planu.
Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu, nie wpłynęły żadne uwagi.
Po wyczerpaniu procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
 
  •