Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
14.12.2011
UCHWAŁA Nr XXXVIII/355/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 12 lutego 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Łomnicy, gm. Zbąszyń.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, nr 157, poz. 1241), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1
Przepisy wstępne
§ 1.
Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik nr 1 – część graficzna, opracowana na mapie w skali 1:1000, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu;
2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;
3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 2.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Łomnicy, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 237 i 254 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 253 w Łomnicy, gm. Zbąszyń, zwany dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszyń, uchwalonym uchwałą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. ze zmianami.
2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określa rysunek miejscowego planu.
3. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – jak w załączniku nr 3.
§ 3.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania zewnętrznej ściany budynku lub jej najbardziej wysuniętego elementu od linii rozgraniczającej drogi;
2) „nieuciążliwej działalności usługowej” – należy przez to rozumieć działalność usługową nie powodującą przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny; w zakres tak rozumianej działalności usługowej nie wchodzą przedsięwzięcia mogące zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
3) „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i niniejszej uchwały;
4) „sieciach i urządzeniach infrastruktury technicznej” – należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne jako przyłącza i odcinki sieci, z wyłączeniem stacji bazowych i anten telefonii komórkowej, w zakresie niezbędnym dla obsługi budynków i innych obiektów budowlanych sytuowanych na danym terenie;
5) „budynkach pomocniczych” – należy przez to rozumieć budynki posiadające pomieszczenie stanowiące garaż na samochody osobowe oraz pomieszczenie przeznaczone na cele związane z zamieszkaniem, takie jak: pralnia domowa, suszarnia, pomieszczenie na rowery, sprzęt ogrodowy, drewno itp. oraz rekeracja.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 4.
1. Określa się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 1.MN/U i 2.MN/U;
2) tereny elektroenergetyki, oznaczone symbolem 3.E;
3) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem 4.KDW i 5.KDW.
2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek miejscowego planu.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5.
1. Zakazuje się wykonywania od strony dróg ogrodzeń:
1) pełnych;
2) z prefabrykowanych przęseł betonowych lub żelbetowych;
3) ograniczających widoczność na drogach;
4) wyższych niż 2 m.
2. Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń ażurowych, w których część pełna stanowi nie więcej niż 50% całej powierzchni ogrodzenia.
§ 6.
Dopuszcza się lokalizowanie reklam mocowanych wyłącznie na ogrodzeniu i nie wyższych niż to ogrodzenie.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 7.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej 1.MN/U i 2.MN/U obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.
§ 8.
Ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, podlegają czwartorzędowe wody podziemne należące do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 144 – Dolina Kopalna Wielkopolska, objęte reżimem najwyższej ochrony ONO, wraz z obszarami ich zasilania.
§ 9.
1. Nakazuje się zaopatrzenie budynków w wodę do celów bytowych z sieci wodociągowej, w tym do celów gaśniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.
2. Dopuszcza się do czasu wybudowania sieci wodociągowej w najbliżej położonej drodze publicznej, zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z indywidualnych ujęć wody, o ile jej jakość odpowiadać będzie jakości wody, określonej w przepisach odrębnych;
§ 10.
1. Wody opadowe i roztopowe w obszarze działki budowlanej należy odprowadzać do gruntu w sposób nienaruszający naturalnego spływu wód i niezakłócający warunków gruntowo-wodnych na działkach w jej otoczeniu.
2. Ścieki pochodzące z wód opadowych i roztopowych powstające w obszarze dróg wewnętrznych 4.KDW i 5.KDW należy zagospodarować w sposób indywidualny nie pogarszający stanu środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.
§ 11.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, nakazuje się odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków.
2. Dopuszcza się:
1) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie ścieków bytowych do bezodpływowych, szczelnych, atestowanych zbiorników na ścieki, zlokalizowanych na działce budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi i zapewnienie wywozu ścieków do oczyszczalni ścieków przez koncesjonowane firmy;
2) budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2.
§ 12.
Do ogrzewania budynków należy stosować energię elektryczną lub niskoemisyjne paliwa, takie jak gaz i olej opałowy oraz energię uzyskiwaną ze źródeł odnawialnych.
§ 13.
1. Nakazuje się gromadzenie odpadów komunalnych selektywnie w zamkniętych pojemnikach, w miejscach wyznaczonych na każdej posesji oraz zagospodarowywanie zgodnie z planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi w tym zakresie.
2. Odpady inne niż komunalne, a wymienione w przepisach odrębnych, należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi i gminnym planem gospodarki odpadami.
3. Nadmiar mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z budową obiektów należy zagospodarowywać na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych lub wywozić w miejsce wskazane przez właściwą służbę administracyjną.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 14.
Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek uzgadniania z właściwą służbą ochrony zabytków, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, wszelkich inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu a wymagających prac ziemnych, celem określenia obowiązującego inwestora zakresu prac archeologicznych.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 15.
Nie określa się terenów wymagających wprowadzenia ustaleń wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 16.
1. Określa się nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych, usytuowane w odległości:
1) od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych 4.KDW i 5.KDW – 10 m i 5 m;
2) od granicy lasu – zgodnie z przepisami odrębnymi to jest nie bliżej niż w odległości minimalnej 12 m;
3) od linii rozgraniczającej tereny – 16 m.
2. Usytuowanie linii, o których mowa w ust. 1, określa rysunek miejscowego planu.
§ 17.
Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej MN/U:
1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów innych niż: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne jednorodzinne z lokalem użytkowym na cele nieuciążliwej działalności usługowej, budynki pomocnicze, garaże na samochody o nośności do 3,5 tony oraz obiekty małej architektury,
b) sytuowania na działce budowlanej więcej niż jednego budynku mieszkalnego względnie jednego budynku mieszkalnego z lokalem użytkowym oraz jednego garażu, względnie jednego budynku pomocniczego,
c) przeznaczania na cele lokalizowania budynków powierzchni większej niż 25% powierzchni działki budowlanej oraz dodatkowo na cele powierzchni utwardzonej nieprzepuszczającej wód opadowych i roztopowych 5% powierzchni działki budowlanej, jednak nie więcej niż w sumie 500 m2 na cele lokalizowania obiektów,
d) sytuowania budynków wyższych niż:
- mieszkalnych – 10,5 m i wyższych niż dwie kondygnacje nadziemne,
- budynków pomocniczych i garaży – 6 m;
2) nakazuje się:
a) sytuowanie budynków jako wolno stojących, a garaży jako wolno stojących lub dobudowanych do bryły budynku;
b) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 70% powierzchni działki budowlanej,
c) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. d, stosowanie w budynkach mieszkalnych, budynkach pomocniczych i garażach dachów stromych o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem zawartym pomiędzy 35º i 45º, o głównych kalenicach równoległych lub prostopadłych do linii rozgraniczających dróg wewnętrznych;
d) zapewnienie na działce budowlanej miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż 2 miejsca na jedno mieszkanie, w tym miejsca w garażach i dodatkowo 2 miejsca na lokal użytkowy,
e) wydzielanie działek zgodnie z określonymi na rysunku miejscowego planu liniami podziału wewnętrznego; dopuszcza się prowadzenie linii podziału wewnętrznego w inny sposób, pod warunkiem, że wydzielane działki budowlane będą bezpośrednio przylegać do dróg wewnętrznych, będą mieć powierzchnię nie mniejszą niż 1200 m2 i szerokość frontu nie mniejszą niż 30 m, a ich granice będą prowadzone pod kątem prostym w stosunku do linii rozgraniczających dróg wewnętrznych, z których następuje obsługa komunikacyjna działek;
3) dopuszcza się:
a) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie powodujący kolizji z planowaną zabudową,
b) wykonywanie jednej kondygnacji podziemnej,
c) sytuowanie przyłączy i wyznaczanie miejsc na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych jako wkomponowanych w ogrodzenie na granicy dwóch działek,
d) stosowanie w garażach dobudowanych do bryły budynku, dachów płaskich pełniących rolę tarasu;
4) obsługę komunikacyjną zapewnić należy z dróg wewnętrznych;
5) w pomieszczeniach, w których prowadzona jest działalność usługowa, w tym w pomieszczeniach, w których poziom znajdującej się w nich podłogi jest usytuowany poniżej poziomu terenu, należy zapewnić odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne.
§ 18.
Na terenach elektroenergetyki 3.E:
1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów budowlanych innych niż urządzenia związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną, takich jak kontenerowe lub słupowe stacje transformatorowe 15 kV/0,4 kV,
b) przeznaczania na cele lokalizowania obiektów budowlanych powierzchni większej niż 50% powierzchni działki budowlanej,
c) lokalizowania słupów stanowiących konstrukcję stacji transformatorowych wyższych niż 10 m;
2) nakazuje się przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;
3) dopuszcza się, jeżeli tereny elektroenergetyki okażą się zbędne z punktu widzenia dostawcy energii elektrycznej, włączenie ich lub ich części, bez konieczności dokonywania zmiany miejscowego planu, do przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej 2.MN/U i przeznaczenie na cele powiększenia działki budowlanej, stosując zasady zagospodarowania i zabudowy określone w § 17;
4) działki budowlane wydzielane na cele sytuowania stacji transformatorowych nie mogą mieć powierzchni mniejszej niż:
a) dla stacji kompaktowej – 30 m2,
b) dla stacji słupowej około – 9 m2.
§ 19.
1. Na terenach dróg wewnętrznych 4.KDW i 5.KDW dopuszcza się, lokalizowanie urządzeń służących komunikacji i sieci infrastruktury technicznej na warunkach zgodnych z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dla dróg wewnętrznych:
1) drogi 4.KDW zmienną: 10 m i 6 m – zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;
2) drogi 5.KDW – 6 m.
3. Drogi wewnętrzne zakończone są placami do nawracania pojazdów o wymiarach do odczytania z rysunku miejscowego planu.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 20.
Nie określa się terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 21.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
§ 22.
Minimalne powierzchnie działek określone w § 17 nie dotyczą działek wydzielanych na cele regulacji granic pomiędzy działkami lub ich powiększenie, względnie wydzielanie działek na cele infrastruktury technicznej.
Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 23.
1. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na ciągi drenarskie należy zawiadomić zarządcę sieci drenarskiej.
2. Dopuszcza się przebudowę sieci i usunięcie kolizji z planowanymi obiektami na warunkach określonych przez zarządcę sieci.
3. W przypadku spowodowania podczas prac budowlanych uszkodzeń sieci drenarskiej inwestor ponosi koszty związane z usunięciem szkód.
Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 24.
1. Dopuszcza się modernizowanie, przebudowę, rozbudowę i budowę dróg w wyznaczonych dla nich liniach rozgraniczających oraz sieci i urządzeń istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych i na warunkach określonych przez dysponenta dróg i sieci.
2. Dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych jako jednoprzestrzennych, bez wydzielania chodników i jezdni, z kostki brukowej.
§ 25.
1. Sieci infrastruktury technicznej należy modernizować, rozbudowywać i budować na zasadach określonych w planach rozwoju sieci.
2. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg jako – z zastrzeżeniem ust. 4 – sieci podziemne, uwzględniając ich strefowanie na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz na terenach działek budowlanych – jako podziemne odcinki przyłączy.
3. Podłączenia sieci wewnętrznych w budynkach do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej wykonywać należy jako podłączenia podziemne.
4. Podłączenie budynków do sieci infrastruktury technicznej następować będzie na warunkach określonych przez dysponenta sieci, na wniosek zainteresowanego podmiotu i umowy o przyłączenie do sieci.
Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 26.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.
 
 
 
Rozdział 13
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 27.
Określa się stawki procentowe w wysokości:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej MN/U – 30%;
2) dla terenów dróg wewnętrznych KDW – 30%;
3) dla terenów elektroenergetyki E – 30%.
Rozdział 14
Przepisy końcowe
§ 28.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.
§ 29.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXVIII/355/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Łomnicy, gm. Zbąszyń.
 
Rada Miejska w Zbąszyniu podjęła w dniu 28 lipca 2008 r. uchwałę Nr XIX/177/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Łomnicy, gm. Zbąszyń
Miejscowy plan obejmuje teren o powierzchni 1,09 ha.
Tereny nie wymagają uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Przed podjęciem prac nad projektem miejscowego planu sporządzono opracowanie ekofizjograficzne.
Projekt miejscowego planu został wykonany zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym ww. uchwałą oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) z zachowaniem następującej procedury:
1) obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu wywieszono w budynku Urzędu dniu 13.08.2008r. (zdjęto w dniu 9.09.2008r.), a ogłoszenie zamieszczono w dniu 13.08.2008r. w „ Gazecie Lubuskiej”;
2) pismem GKPP-732/39/08 z dnia 2008-08-11 zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu organy właściwe do uzgadniania i opiniowania (termin składania wniosków do dnia 2008-09-09);
3) Burmistrz Zbąszyń rozpatrzył wnioski;
4) sporządzono projekt miejscowego planu;
5) sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze miejscowego planu (kwiecień 2009);
6) protokół z dnia 15.04.2009r. z posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Tomyślu w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu;.
7) sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu (kwiecień 2009);
8) pismem GKPP-732/39/08 z dnia 5.05.2009r. przekazano projekt miejscowego planu do zaopiniowania przez właściwe organy i instytucje;
9) pismem GKPP-732/39/08 z dnia 5.05.2009r. przekazano projekt miejscowego planu do uzgodnienia przez właściwe organy i instytucje;
10) ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu ukazało się w dniu 9.10.2009r. w „Gazecie Lubuskiej”, obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 9.10.2009r. (zdjęto dniu 11.12.2009r.), projekt miejscowego planu wraz z prognozą skutków oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 19.10.2009r. do 17.11.2009r.; dyskusja publiczna odbyła się w dnia 9.11.2009r.;
11) do projektu nie wpłynęła żadna uwaga (składanie uwag w terminie do dnia 7.12.2009r.).
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zbąszyniu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Łomnicy, gm. Zbąszyń, spełnia ustawowe warunki wymagane przed przedstawieniem do uchwalenia.

Załączniki

  •