Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
14.12.2011
UCHWAŁA Nr XXXVI/333/09
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 18 grudnia 2009 r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej na działce o nr ewid. 846 w Łomnicy, gm. Zbąszyń.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1237, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej na działce o nr ewid. 846 w Łomnicy, gm. Zbąszyń.
 
§ 2.
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Integralną częścią planu są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
 
Dział I
Postanowienia ogólne
 
§ 4.
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) uchwale należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Zbąszyniu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3) terenie należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
4) przeznaczeniu podstawowym należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie;
5) funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć funkcje, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe i nie powodują ich wzajemnej kolizyjności, tzn. nie powodują obniżenia jakości środowiska i standardów przestrzeni;
6) funkcji terenu należy przez to rozumieć synonim przeznaczenia;
7) wskaźniku zabudowy należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu, wyrażony w procentach;
8) linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię w jakiej należy sytuować zabudowę, wyznaczoną w określonych planem odległościach, mierzonych od dominujących ścian budynków do granic działki z drogą lub innym elementem; obowiązek zachowania wyznaczonych planem linii zabudowy nie dotyczy takich elementów budynków jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, przedsionki, tarasy lub schody zewnętrzne, ponadto nieprzekraczalna linia zabudowy to linia określająca najmniejszą odległość w jakiej można lokalizować zabudowę;
9) uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
 
§ 5.
Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.);
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);
3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.);
4) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.);
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.);
6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.);
7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.);
8) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);
9) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380);
10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563);
11) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.);
12) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);
13) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
14) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 ze zm.);
15) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);
 
§ 6.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze nim objętym.
2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Nr XV/127/04 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, na działce o nr ewid. 846 w Łomnicy, gm. Zbąszyń.
3. Ustalenia niniejszej uchwały są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zbąszyń, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu, z dnia 27 lutego 2001 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXVIII/218/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r.
 
§ 7.
1. Planem objęto obszar o powierzchni 0,88 ha.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, położony jest we wschodniej części gminy Zbąszyń, na gruntach wsi Łomnica, w pobliżu granicy z wsią Chrośnica, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Brudzewo – Zbąszyń – Nowy Tomyśl z drogą powiatową prowadzącą między innymi do Łomnicy. Obejmuje działkę oznaczoną numerem ewid. 846.
 
§ 8.
Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 3 pkt 1, stanowią one granice zatwierdzenia.
 
 
Dział II
Ustalenia szczegółowe
 
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
 
§ 9.
1. Na obszarze objętym planem ustala się, jako przeznaczenie podstawowe, zabudowę usługową – teren oznaczony na rysunku planu symbolem U.
2. Wśród funkcji usługowych dopuszcza się realizację:
1) działalności związanej z dystrybucją paliw i gazu, z usługami gastronomicznymi, z hotelarstwem (np. motel) oraz z handlem - o powierzchni sprzedażowej poniżej 2000 m2, (np. salon samochodowy);
2) działalności handlowej typu hurtowego, np. handel materiałami budowlanymi, w tym handel wyrobami hutniczymi lub metalowymi;
3) działalności związanej z odzyskiwaniem surowców wtórnych, z zastrzeżeniem, że nie może to być działalność związana z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych.
3. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 2, w ramach funkcji podstawowej dopuszcza się również stosowanie funkcji uzupełniających.
 
§ 10.
Linią ciągłą oznaczono na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania określonych w niniejszej uchwale.
 
§ 11.
Niniejszym planem zmienia się przeznaczenie: gruntów ornych kl. V o powierzchni 0,88 ha na cele określone w uchwale.
 
 
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 
§ 12.
1. Na obszarze planu ustala się zachowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego, w tym ustaleń Rozdziałów 6 i 9.
2. Funkcja uzupełniająca nie może zajmować powierzchni większej niż 30% powierzchni terenu, objętego funkcję podstawową.
3. Plan dopuszcza zmianę sposobu użytkowania budynków oraz zmianę zagospodarowania terenu, przy zachowaniu przepisów i ustaleń planu.
 
 
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
 
§ 13.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 na obszarze objętym planem należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu zakazuje się niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, poprzez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz przez niewłaściwe zbieranie odpadów i odprowadzanie ścieków.
2. Zapisy ust. 1 nie dotyczą prowadzenia działań związanych z realizacją ustaleń planu na etapie budowy.
 
§ 14.
1. Na obszarze objętym planem ustala się wyposażenie w:
1) miejsca zbierania odpadów;
2) oznakowane pojemniki na nie segregowane odpady;
3) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na odpady, które podlegają unieszkodliwianiu; odpady te muszą być zbierane selektywnie.
2. Ustala się kierowanie odpadów w pierwszej kolejności do odzysku, zgodnie z przepisami prawa.
§ 15.
Na obszarze objętym planem zakazuje się:
1) prowadzenia prac naruszających, w sposób trwały i niekorzystny, panujące na obszarze nim objętym oraz w jego sąsiedztwie, stosunki gruntowo-wodne;
2) lokalizacji przedsięwzięć, dla których obowiązkowym jest sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, innych niż wymienione w planie;
3) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, z wyłączeniem mieszkania funkcyjnego.
 
§ 16.
1. Przy realizacji stacji paliw na obszarze objętym planem, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1, ustala się obowiązek posiadania instalacji i urządzeń zabezpieczających przed:
1) przenikaniem produktów naftowych do gruntu i wód gruntowych oraz pobliskich rowów;
2) emisją par produktów naftowych I klasy niebezpieczeństwa pożarowego do powietrza atmosferycznego w procesach napełniania zbiorników magazynowych stacji paliw oraz wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów samochodowych.
2. Dla pozostałych kategorii zagospodarowania wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 ustala się obowiązek zastosowania rozwiązań technicznych ograniczających wpływ na środowisko przyrodnicze.
 
§ 17.
Określone w przepisach prawa lub w § 4 pkt 9 uciążliwości dla środowiska, związane z prowadzoną na obszarze objętym planem działalnością usługową nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości zajmowanej przez inwestycje je wywołujące.
 
 
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
 
§ 18.
W przypadku odkrycia, przy prowadzeniu prac budowlanych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
 
§ 19.
Zastosowanie mają przepisy § 28 i § 29.
 
 
Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
 
§ 20.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się, że zagospodarowanie terenu będzie podyktowane wymogami wynikającymi z potrzeb dla poszczególnych funkcji wymienionych w § 9 ust. 2.
2. Dla stacji paliw plan dopuszcza zagospodarowanie terenu między innymi w następujące obiekty:
1) budynek stacji paliw z pomieszczeniami handlowymi i socjalnymi;
2) dopuszcza się lokalizację motelu z częścią gastronomiczną lub samego budynku gastronomicznego;
3) dystrybutory;
4) zadaszenie nad dystrybutorami;
5) zbiorniki paliwa i gazu;
6) myjnia samochodowa w systemie zamkniętym (z oczyszczalnią ścieków);
7) salon samochodowy lub komis samochodów używanych;
8) warsztat samochodowy;
9) inne nie wymienione wyżej obiekty i urządzenia związane z prowadzoną działalnością;
10) drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi i place postojowe;
11) urządzenia ochrony przeciwpożarowej;
12) instalacje i urządzenia techniczne;
13) zieleń.
3. Dla działalności związanej z działalnością handlową, określoną w § 9 ust. 2 pkt 2 plan dopuszcza zagospodarowanie terenu między innymi w następujące obiekty:
1) obiekt handlowy, o powierzchni sprzedażowej poniżej 2000 m2 z placem handlowym;
2) obiekt magazynowy lub place magazynowe;
3) budynek z pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi;
4) inne obiekty i urządzenia związane z prowadzoną działalnością handlową typu hurtowego;
5) drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi i place postojowe;
6) urządzenia ochrony przeciwpożarowej;
7) instalacje i urządzenia techniczne;
8) zieleń.
4. Dla pozostałych funkcji zagospodarowanie kształtować zgodnie z przepisami i potrzebami oraz przy zachowaniu ustaleń planu.
5. W przypadku realizacji budynków zamieszkania zbiorowego ustala się obowiązek wykorzystania materiałów budowlanych, zapewniających właściwą izolację akustyczną pomieszczeń, zgodnie z przepisami prawa.
 
§ 21.
Ustala się, że na obszarze objętym planem zabudowę oraz zagospodarowanie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów oraz następujących warunków:
1) ustala się realizację budynku stacji paliw i gazu:
a) wysokość zabudowy: do jednej kondygnacji naziemnej, dopuszcza się podpiwniczenie,
b) dach dwu lub wielospadkowy: o kącie nachylenia od 18 stopni do 35 stopni, dopuszcza się dach płaski;
2) dla obiektów magazynowych ustala się:
a) wysokość zabudowy: do 16,00 m, liczona od poziomu terenu do gzymsu,
b) dach płaski;
3) dla pozostałej zabudowy ustala się:
a) wysokość zabudowy: do trzech kondygnacji lub do 11,50 m liczone od powierzchni terenu do kalenicy, dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
b) dach o nachyleniu: od 18 stopni do 35 stopni, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych,
4) ustala się realizację dróg wewnętrznych i miejsc postojowych, przy czym:
a) drogi wewnętrzne powinny tworzyć układ zamknięty i spełniać wymogi dla dróg pożarowych,
b) konstrukcja nawierzchni jezdni musi charakteryzować się odpowiednią nośnością, trwałością, równością i odpornością na powstawanie kolein,
c) przy projektowaniu nawierzchni należy przyjąć obciążenia od pojedynczej osi napędowej pojazdu nie mniejsze niż 80 kN,
d) minimalne promienie wewnętrzne krawędzi jezdni: 10,00 m, pozostałe parametry jezdni zgodnie z przepisami i Polskimi Normami,
e) stanowiska postojowe zaprojektować w zależności od usytuowania w stosunku do krawędzi jezdni, w sposób określony w przepisach oraz w Polskich Normach,
f) konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi charakteryzować się odpowiednią nośnością, trwałością, równością oraz odpornością na deformacje spowodowane punktowymi obciążeniami statycznymi.
 
§ 22.
Ustala się obowiązek realizacji min. 2 miejsc parkingowych na każde 100 m2 usług.
 
§ 23.
Na obszarze objętym planem ustala się:
1) wskaźnik zabudowy: do 50% powierzchni działki;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: od 25% powierzchni działki.
 
§ 24.
Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym należy zachować:
1) 20,00 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej;
2) 15,00 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej;
3) 20,00 m od granicy lasu.
 
§ 25.
Na obszarze planu ustala się stosowanie kolorystyki elewacji zharmonizowanej z otoczeniem, zgodnie z projektem architektonicznym
 
 
Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
 
§ 26.
W celu ochrony wód gruntowych ustala się obowiązek wykonania, zgodnych z przepisami, zabezpieczeń przed przenikaniem, do gleby i do wód, związków szkodliwych, szczególnie ropopochodnych.
 
 
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
 
§ 27.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 na obszarze objętym planem dopuszcza się podział nieruchomości, przy czym powstałe po podziale nieruchomości:
1) nie mogą być mniejsze niż 2000,00 m2;
2) muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej, przy czym zgodnie z przepisami może to być wyznaczenie odpowiedniej służebności drogowej;
3) granice będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do dróg i powstałych granic;
4) min. szerokość frontu działki 30,00 m.
2. Zapisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku wydzielenia działki pod stację transformatorową, o której mowa w § 31 pkt 5 lit. b.
 
 
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
 
§ 28.
Na obszarze objętym planem ustala się:
1) zakaz ustawiania reklam i tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej;
2) oświetlenie stacji paliw oraz pozostałych obiektów zrealizowanych na obszarze planu nie może wpływać ujemnie na bezpieczeństwo ruchu na drodze wojewódzkiej oraz powiatowej, a w szczególności nie powinno powodować olśnienia lub dezorientacji użytkowników ruchu;
3) plan dopuszcza sytuowanie reklam i tablic informacyjnych świetlnych stałych i pulsujących, jednak zakazuje się ustawiania ich w sposób powodujący dezorientację na drodze lub olśnienie.
 
§ 29.
Zakazuje się realizacji pełnego ogrodzenia w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej oraz innego zagospodarowania ograniczającego warunki widoczności.
 
 
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej
 
§ 30.
1. Obsługę komunikacyjną ustala się z drogi powiatowej, przy zachowaniu przepisów.
2. Zjazdy z drogi powiatowej wymagają uzgodnienia z zarządcą drogi, który określi szczegółowe warunki realizacji zjazdów, np. realizację dodatkowych pasów ruchu.
3. Zjazdy realizować zgodnie z przepisami, w szczególności warunkami bezpieczeństwa, w tym warunkami widoczności.
4. Ustala się zakaz budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej.
 
§ 31.
Ustala się korzystanie z istniejącej infrastruktury technicznej oraz realizację nowej infrastruktury w granicach obszaru objętego planem, przy zachowaniu przepisów oraz następujących warunków:
1) ścieki sanitarne:
a) docelowo ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacyjnej,
b) plan dopuszcza realizację myjni, która będzie pracować w układzie zamkniętym; dla tego rozwiązania należy zastosować separator i zbiornik zamknięty jako osobny układ, jedynie nadmiar wody będzie usuwany w sposób określony wyżej;
2) kanalizacja deszczowa:
a) z powierzchni parkingów i terenów utwardzonych dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych do gruntu, po wcześniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach i doprowadzeniu do parametrów zgodnych z przepisami oraz uzyskaniu właściwych pozwoleń,
b) z dachów - do chłonnych studzienek lub do kanalizacji deszczowej,
c) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;
3) zaopatrzenie w wodę:
a) z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę,
b) dopuszcza się do czasu realizacji sieci własne ujęcie wody, po wcześniejszym uzyskaniu odpowiednich pozwoleń;
4) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych: jak w pkt 3, przy czym plan dopuszcza realizację jednego lub dwóch zbiorników ppoż.;
5) urządzenia elektroenergetyczne:
a) z istniejących urządzeń elektroenergetycznych,
b) plan dopuszcza realizację więcej niż jednej stacji transformatorowej, lokalizację oraz ilość stacji ustaloną na podstawie bilansu mocy zapotrzebowanej przy realizacji nowych funkcji należy skonsultować z odpowiednim dysponentem sieci elektroenergetycznej,
c) realizację przyłączy energetycznych oraz usunięcie jakichkolwiek kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą elektroenergetyczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6) zaopatrzenie w ciepło: przy ogrzewaniu budynków zastosować źródła zasilane takimi paliwami jak: gaz, olej opałowy lub paliwa stałe, np. drewno, charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji; plan dopuszcza wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;
7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach.
 
Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów
 
§ 32.
Dopuszcza się, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, korzystanie ze szczelnego zbiornika bezodpływowego.
 
§ 33.
Do czasu realizacji sieci wodociągowej, dopuszcza się realizację i korzystanie z własnego ujęcia wody.
 
 
Rozdział 12
Stawki procentowe
 
§ 34.
Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
 
Dział III
Przepisy końcowe
 
§ 35.
Plan zachowuje ważność, również wtedy jeśli nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w § 5 przepisów, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu oraz nastąpi zmiana wymienionego w planie numeru ewidencyjnego działki.
 
§ 36.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.
 
§ 37.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/333/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej na działce o nr ewid. 846 w Łomnicy, gm. Zbąszyn.
 
Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją podjętej w dniu 30 czerwca 2004 r. na Sesji Rady Miejskiej w Zbąszyniu Uchwały Nr XV/127/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, na działce nr 846 w Łomnicy, gm. Zbąszyń. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej upzp, została przeprowadzona procedura sporządzania miejscowego planu, przewidziana w art. 17, przy wymaganym udziale społeczeństwa.
Stosownie do art. 17 pkt 1 upzp w gazecie Dzień po dniu w dniu 27 lipca 2004 r. ukazało się ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 20 lipca 2004 r do 21 sierpnia 2004 r. W określonym w ogłoszeniu terminie nie został złożony żaden wniosek dotyczący przedmiotowego terenu.
Pismami z dnia 20 lipca 2004 r. zostały zawiadomione o przystąpieniu do sporządzenia planu organy właściwe do uzgadniania i opiniowania. Wnioski, przyjmowane w terminie do dnia 20 sierpnia 2004 r., wpłynęły od:
 Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Zachód Sp. z o.o.;
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
 Wojewódzki Sztab Wojskowy;
 Burmistrz Trzciela;
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu;
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu;
 PGNiG S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu;
 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu;
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu;
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
W dniu 19 marca 2008 r. z projektem planu zapoznała się Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Nowym Tomyślu, wydając pozytywną opinię do przedstawionych, w projekcie planu, rozwiązań.
Na podstawie art. 45 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Zbąszynia pismem z dnia 11 czerwca 2008 r. wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o zaopiniowanie projektu planu. W dniu 7 lipca 2008 r. do siedziby Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu wpłynęła negatywna opinia w przedmiotowej sprawie. W związku z tym, do projektu planu wprowadzono wszystkie zmiany zaproponowane w przez Wojewodę Wielkopolskiego w powyższej opinii.
Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Zbąszynia pismem z dnia 11 czerwca 2008 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaopiniowanie projektu planu. W dniu 3 lipca 2008 r. do siedziby Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu wpłynęła pozytywna opinia w przedmiotowej sprawie.
Na podstawie art. 17 pkt 7 upzp, Burmistrz Zbąszynia, pismami z dnia 11 czerwca 2008 r. zawiadomił o uzgadnianiu właściwe organy administracji. Uzgodnienia przyjmowano w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odpowiedzi wpłynęły od:
 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego;
 Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody;
 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu;
 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze;
 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu;
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska;
 Enea Operator, Oddział Dystrybucji Zielona Góra;
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu;
 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
 Wojewoda Wielkopolski;
 PGNiG Oddział w Zielonej Górze;
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu;
 Wojewódzki Sztab Wojskowy;
 Zarząd Województwa Wielkopolskiego;
 Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego;
 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu;
 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu;
 Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Zachód Sp. z o.o.;
 Okręgowy Urząd Górnicy w Poznaniu;
 PGNiG Oddział w Zielonej Górze;
 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Kolejny etap sporządzania planu – wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – nastąpił w dniach od 20 sierpnia 2008 r. do 9 września 2008 r. Ogłoszenie ukazało się w gazecie Lubuskiej w dniu 29 sierpnia 2008 r. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 13 sierpnia 2008 r. do 6 października 2008 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozwiązaniami odbyła się w dniu 9 września 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu.
W ustawowym terminie 14 dni po wyłożeniu (tj. do 23 września 2008 r.), nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym, projekt planu został skierowany do przedstawienia Radzie Miejskiej w Zbąszyniu.
Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady Miejskiej w Zbąszyniu o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu oraz z ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wobec wyczerpania przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym procedury, przedłożono Radzie Miejskiej w Zbąszyniu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej na działce o nr ewid. 846 w Łomnicy, gm. Zbąszyń.
Rada Miejska w Zbąszyniu stwierdziła zgodność rozwiązań przyjętych w planie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zbąszyń zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/ 137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu, z dnia 27 lutego 2001 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXVIII/218/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r. W dniu 27 marca 2009 r. przedmiotowy projekt planu został przyjęty przez Radę Miejską w Zbąszyniu. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwałę Nr XXVII/239/2009 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej na działce o nr ewid. 846 w Łomnicy, gm. Zbąszyń wraz z dokumentacją przekazano do Wojewody Wielkopolskiego, celem stwierdzenia zgodności z prawem. W dniu 10 czerwca 2009 r. do Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu wpłynęło Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dnia 4 czerwca 2009 r. znak WN.I-8.0911-220/2009 w którym orzeczono nieważność przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Zbąszyniu.
W dalszej kolejności do treści uchwały Nr XXVII/239/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 27 marca 2009 r. wprowadzono uwagi wskazane z ww. Rozstrzygnięciu Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego. Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) stwierdzono, że treść wprowadzonych uwag ma charakter korygujący i wyjaśniający przyjętą uprzednio treść planu miejscowego, nie skutkuje zatem zmianami, które wymagałyby ponownego uzgadniania projektu mpzp. Mając na uwadze powyższe, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Ogłoszenie ukazało się w gazecie Lubuskiej w dniu 18 września 2009 r. Obwieszczenie zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń w dniach od 18 września 2009 r. do 3 listopada 2009 r. – oraz zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Zbąszyń. Wyłożenie miało miejsce w dniach od 28 września 2009 r. do 19 października 2009 r. Termin składania uwag został wyznaczony na dzień 2 listopada 2009 r.
W wyznaczonym terenie do Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu nie wpłynęła żadna uwaga w formie pisemnej. W dniu 16 października 2009 r., podczas dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, złożono jedną uwagę w formie ustnej do protokołu. Uwagę złożona przez Przemysława Kańdułę dotyczyła usunięcia zakazu lokalizowania zjazdu z drogi wojewódzkiej, określonego w § 30 ust. 4 projektu mpzp. Przedmiotowa uwaga została odrzucona, a projekt planu został skierowany do przedstawienia Radzie Miejskiej w Zbąszyniu.
Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady Miejskiej w Zbąszyniu o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu oraz z ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wobec wyczerpania przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym procedury, przedłożono Radzie Miejskiej w Zbąszyniu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej na działce o nr ewid. 846 w Łomnicy, gm. Zbąszyń.
Rada Miejska w Zbąszyniu stwierdziła zgodność rozwiązań przyjętych w planie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zbąszyń zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/ 137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu, z dnia 27 lutego 2001 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXVIII/218/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r.
 
 
 
  •