Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
15.12.2011
UCHWAŁA Nr XLIII/415/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki o nr ewidencyjnym 651/2 w Zbąszyniu
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124) uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy wstępne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór, uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/275/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r., w obszarze działki o nr ewidencyjnym 651/2 w Zbąszyniu, zwaną dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu jej zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, uchwalonym uchwałą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. ze zmianami.
2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określa część graficzna.
3. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – jak w załączniku nr 3.
§ 2.
Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik nr 1 – część graficzna, opracowana na mapie w skali 1:500, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu;
2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;
3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i niniejszej uchwały;
2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą dopuszczalny zasięg zabudowy licząc od linii rozgraniczającej tereny od strony dojazdów do posesji;
3) „sieciach i urządzeniach infrastruktury technicznej” – należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wyłączeniem stacji bazowych i anten telefonii komórkowej, w zakresie niezbędnym dla obsługi budynków i innych obiektów budowlanych sytuowanych na danym terenie;
4) „nieuciążliwej działalności gospodarczej” – należy przez to rozumieć działalność, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;
5) „wymianie istniejącej substancji mieszkaniowej” – należy przez to rozumieć lokalizowanie budynków mieszkalnych zastępujących budynek mieszkalny, który uległ rozbiórce, w tym samym miejscu, o takiej samej powierzchni zabudowy oraz takiej samej wysokości liczonej w metrach i liczbie kondygnacji nadziemnych, różniący się wyłącznie standardem zabudowy, rozwiązaniami funkcjonalnymi wewnątrz budynku, geometrią dachu i wyglądem elewacji.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 4.
1. Określa się następujące przeznaczenie terenów: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone symbolem P,U.
2. Symbol graficzny przeznaczenia terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek miejscowego planu.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5.
Zakazuje się lokalizacji blaszanych garaży oraz obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie i wznoszonych na czas budowy, jako jej zaplecze oraz na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.
§ 6.
1. Zakazuje się stosowania od strony dróg publicznych ogrodzeń:
1) pełnych;
2) z prefabrykowanych przęseł betonowych i żelbetowych;
3) wyższych niż 1,5 m.
2. Dopuszcza się wyłącznie sytuowanie ogrodzeń ażurowych o powierzchni pełnej nie większej niż 50% całej powierzchni części ogrodzenia zlokalizowanego od strony drogi publicznej.
§ 7.
1. Dopuszcza się umieszczanie reklam w formie szyldów i tablic o powierzchni nie większej niż 1 m2.
2. Reklamy, o których mowa w ust. 1, mogą być umieszczane wyłącznie na ogrodzeniu lub na ścianie budynku, przy czym górne krawędzie reklam umieszczanych na ogrodzeniu nie mogą sięgać powyżej górnej krawędzi ogrodzenia, a znajdujące się na ścianach – powyżej linii wyznaczonej górną krawędzią otworów okiennych znajdujących się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 8.
W istniejących budynkach mieszkalnych i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach o funkcji produkcyjnej, składowej, magazynowej lub usługowej, względnie o funkcji j. w. – mieszanej, należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwy standard akustyczny.
§ 9.
Nakazuje się podłączenie budynków do sieci wodociągowej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
§ 10.
1. Wody opadowe i roztopowe w obszarze działek budowlanych należy odprowadzać do wód lub do ziemi, w sposób nie naruszający naturalnego kierunku spływu wód i nie zakłócający warunków gruntowo-wodnych na działce i na działkach w jej otoczeniu.
2. Ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych na działce należy zagospodarowywać w sposób indywidualny, zgodny z przepisami odrębnymi.
3. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków, o których mowa w ust. 2, do sieci kanalizacji deszczowej.
§ 11.
1. Nakazuje się odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Zakazuje się:
1) odprowadzania ścieków bytowych do zbiorników na ścieki;
2) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni ścieków;
3) stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków polegających na ich odprowadzaniu do wód lub do ziemi.
3. Ścieki przemysłowe o składzie odbiegającym od składu ścieków bytowych przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej należy podczyszczać w lokalnych podczyszczalniach ścieków zlokalizowanych na działce budowlanej do składu ścieków bytowych.
§ 12.
Dopuszcza się stosowanie do ogrzewania budynków energii elektrycznej, innych paliw niskoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
§ 13.
1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach usytuowanych na wydzielonym miejscu na posesji i odstawiać, po ich wstępnej segregacji, do punktów składowania odpadów, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.
2. Odpady niebezpieczne należy zagospodarowywać zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Nadmiar mas ziemnych powstających w wyniku prac budowlanych należy zagospodarowywać na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych lub wywozić w miejsca wskazane przez właściwą służbę administracyjną.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 14.
Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu; przed otrzymaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 15.
Nie określa się terenów wymagających wprowadzenia ustaleń wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 16.
1. Określa się nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odległości 3 m i 3,5 m od linii rozgraniczającej tereny.
2. Usytuowanie linii, o których mowa w ust. 1, określono na rysunku miejscowego planu.
 
§ 17.
Na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej P,U:
1) zakazuje się:
a) lokalizowania nowych budynków mieszkalnych,
b) przeznaczania na cele zabudowy budynkami powierzchni większej niż 60% powierzchni działki budowlanej,
c) sytuowania budynków o wysokości większej niż 7 m w przypadku dachów o nachyleniu połaci dachowych do 15º, w przypadku dachów o innym nachyleniu połaci dachowych – do 10,5 m,
d) wydzielania działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 1000 m2;
2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej,
b) stosowanie w budynkach działalności gospodarczej dachów dwu- lub wielospadowych o głównej kalenicy prostopadłej w stosunku do przylegającej od strony południowej ulicy miejskiej i o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem zawartym pomiędzy 35º i 45º lub dachów jedno- lub dwuspadowych o nachyleniu połaci dachowych do 15º, a w pozostałych budynkach – dachów dwu- lub wielospadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem zawartym pomiędzy 35º i 45º,
c) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż 1 miejsce na dwóch zatrudnionych w zakładzie, 2 miejsca na jedno mieszkanie, w tym miejsca w garażach oraz miejsc dla samochodów ciężarowych i dostawczych w liczbie odpowiedniej do prowadzonej działalności;
3) dopuszcza się:
a) wymianę istniejącej substancji mieszkaniowej oraz remont i modernizację istniejących budynków mieszkalnych z prawem ich rozbudowy pod względem ich wysokości - do wysokości określonej w pkt 1 lit. c, jak również rozbudowę o powierzchnię nie przekraczającą 50 m2; ustalenia dotyczące możliwości rozbudowy budynków znajdują zastosowanie również przy wymianie substancji mieszkaniowej,
b) prowadzenie na działce wyłącznie takiej działalności gospodarczej, która na granicy z położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenami zabudowy mieszkaniowej nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska, w tym hałasu, określonych w przepisach odrębnych,
c) lokalizowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej
d) lokalizowanie w sposób nie powodujący kolizji z planowaną zabudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym remonty sieci i urządzeń istniejących,
e) budowę kondygnacji podziemnych,
d) sytuowanie garaży wyłącznie jako wbudowanych w bryły budynków znajdujących się na działkach; dotyczy to modernizacji budynków mieszkalnych, wymiany substancji mieszkaniowej i rozbudowy budynków przeznaczonych na cele działalności gospodarczej;
4) obsługę komunikacyjną zapewnić należy z przyległych ulic miejskich.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 18.
Nie określa się terenów i obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, wymagających ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 19.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 20.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania oraz wprowadzenia ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym wprowadzenia zakazu zabudowy.
Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 21.
1. Podłączenia sieci wewnętrznych na działce budowlanej do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej wykonywać należy jako podłączenia podziemne.
2. Dla kablowych przyłączy do sieci infrastruktury technicznej należy zachować odległości poziome od innych urządzeń podziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Podłączenie budynków do sieci infrastruktury technicznej następować będzie na warunkach określonych przez dysponenta sieci, na wniosek zainteresowanego podmiotu i umowy o przyłączenie do sieci.
Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 22.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.
Rozdział 13
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 23.
Określa się stawki procentowe w wysokości 30 %.
Rozdział 14
Przepisy końcowe
§ 24.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.
§ 25.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/415/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Zbąszyniu, w oparciu o oświadczenie Burmistrza Zbąszynia w sprawie braku uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki o nr ewidencyjnych 651/2 w Zbąszyniu, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.
 
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIII/415/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Zbąszyniu rozstrzyga, co następuje:
 
1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
Do zadań własnych Gminy należy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulic. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile wyznaczałby nowe tereny do zainwestowania, a także określał przebieg nowych dróg i infrastruktury technicznej, mogłoby spowodować powstanie tego obowiązku na terenie objętym planem. Jednocześnie Gmina, z uwagi na ograniczone środki budżetowe, obowiązki te mogłaby rozłożyć w czasie.
Uchwalenie i realizacja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki o nr ewidencyjnym 651/2 w Zbąszyniu nie spowoduje kosztów po stronie gminy z uwagi na brak nowych dróg publicznych i dostępność infrastruktury technicznej w drogach publicznych położonych w sąsiedztwie.
 
2. Finansowanie zapisanych w miejscowym planie wyżej wymienionych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom zawartym w art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), przy czym limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo w budżecie gminy na dany rok.
 
Uzasadnienie
do chwały Nr XLIII/415/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki o nr ewidencyjnym 651/2 w Zbąszyniu
 
Rada Miejska w Zbąszyniu podjęła następujące uchwały:
1) Nr XVIII/162/08 w dniu 12 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór;
2) Nr XX/185/08 w dniu 22 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/162/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór;
3) Nr XXII/207/08 w dniu 6 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór.
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór, w tym zmiany miejscowego planu w obszarze działki o nr ewidencyjnym 651/2 w Zbąszyniu, wysłano do odpowiednich organów i instytucji, ogłoszono w prasie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu.
Po przeprowadzeniu procedury opiniowania i uzgadniania, projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu.
Zmiana miejscowego planu nie wymagała uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227, ze zmianami) do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych. W niniejszym przypadku nie rozpatrywano rozwiązań alternatywnych z uwagi na to, że jest to zmiana miejscowego planu obejmująca wybraną, pojedynczą działkę, polegająca na zmianie konkretnego parametru lub zmianie formy zabudowy. Możliwość wariantowania rozwiązań projektowych była brana pod uwagę przy opracowywaniu miejscowego planu dla całego miasta. W obecnej procedurze znacznie ograniczona z uwagi na konieczność dowiązania się z układem komunikacyjnym i rozwiązaniami przestrzennymi do rozwiązań wprowadzonych wcześniej uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przy opracowywaniu zmiany miejscowego planu dołożono wszelkich starań, aby wprowadzić i zapisać ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, które w pełni zabezpieczałyby tę ochronę, były możliwe do zrealizowania i w ten sposób rekompensowały ograniczoną możliwość wariantowania rozwiązań. Ponadto w zmianie miejscowego planu uwzględniono w całości ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Uwzględniono również uwagi innych opiniujących i uzgadniających projekt zmiany miejscowego planu.
Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu, nie wpłynęły żadne uwagi.
Po wyczerpaniu procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
 
« powrót
  •