Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
28.11.2011
UCHWAŁA Nr XXXII/294/09
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 30 września 2009 r.
 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej kopalni kruszywa naturalnego, na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem 231, w Nowej Wsi Zbąskiej, gm. Zbąszyń.
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Zbąszyń, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszyniu Nr XXI/137/2001 z dnia 27 lutego 2001 r., ze zmianami, uchwala się co następuje:
 
§ 1.
Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej kopalni kruszywa naturalnego, na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem 231, w Nowej Wsi Zbąskiej, gm. Zbąszyń.
 
§ 2.
Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w § 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Integralną częścią zmiany planu są:
1) rysunek zmiany planu, w skali 1 : 1000 załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu, dotyczące uwag wniesionych do projektu zmiany planu - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
 
Dział I
Postanowienia ogólne
 
§ 4.
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszyniu Nr XXVII/223/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 145, poz. 4006;
2) zmianie planu – należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu, o której mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3) uchwale należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Zbąszyniu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
4) przeznaczeniu podstawowym należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
5) funkcji terenu należy przez to rozumieć synonim przeznaczenia podstawowego;
6) terenie należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;
7) pasie ochronnym – należy przez to rozumieć pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem wyrobiska a linią ograniczającą teren chroniony od strony wyrobiska, jak pokazano na załączniku nr 1;
8) pasie zagrożenia – należy przez to rozumieć pas terenu położony między tymczasowym górnym obrzeżem a bezpiecznym górnym obrzeżem wyrobiska – przy czym w zmianie planu wyznacza się pasy zagrożenia o minimalnej szerokości wynoszącej połowę szerokości pasa ochronnego, wzdłuż którego wyznacza się pas zagrożenia – jak pokazano na załączniku nr 1;
9) bezpiecznym górnym obrzeżu – należy przez to rozumieć zbocze wyrobiska o spadku łagodnym, zbliżonym do naturalnego, którego ukształtowanie w maksymalny sposób ograniczać będzie możliwość osunięcia się mas ziemnych zbocza, jak pokazano na załączniku nr 1;
10) tymczasowym górnym obrzeżu – należy przez to rozumieć zbocze wyrobiska o stromym spadku, jak pokazano na załączniku nr 1;
11) uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
 
§ 5.
Użyte w zmianie planu określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach:
1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.);
2) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.);
3) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite (Dz. U. Nr 109, poz. 962);
4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.);
5) rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).
6) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.);
7) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);
8) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.);
9) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);
10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.);
11) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563);
12) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139);
13) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.);
14) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.);
15) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
16) ustawa 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);
17) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.);
18) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
 
§ 6.
1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym zmianą planu.
2. Zakres ustaleń zmiany planu wynika z uchwały Nr XVII/155/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej kopalni kruszywa naturalnego, na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem 231, w Nowej Wsi Zbąskiej, gm. Zbąszyń.
 
§ 7.
1. Zmianą planu objęto obszar o powierzchni 4,54 ha.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, położony jest w południowo - zachodniej części gminy Zbąszyń, przy drodze prowadzącej do Babimostu, w odległości 250 m od granicy z gminą Babimost. Obejmuje działkę oznaczoną numerem ewid. 231.
 
§ 8.
Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na rysunku zmiany planu, o którym mowa w § 3 pkt 1, stanowią one granice zatwierdzenia.
 
Dział II
Ustalenia szczegółowe
 
 
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
 
§ 9.
1. Na obszarze zmiany planu ustala się podstawowe przeznaczenie:
1) pas ochronny, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1PG,
2) obszar górniczy, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2PG.
2. Tereny oznaczone symbolami 1PG i 2PG stanowią teren górniczy w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 5 pkt 2.
 
§ 10.
Niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie gruntów o pow. ok. 4,54 ha objętych planem, o którym mowa w § 4 pkt 1, na cele określone w zmianie planu.
 
§ 11.
Linią ciągłą oznaczono na rysunku zmiany planu linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określonych w niniejszej uchwale.
 
 
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 
§ 12.
Na obszarze zmiany planu ustala się zachowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego, w tym w szczególności zapisów Rozdziału 6.
 
§ 13.
Ustala się obowiązek zabezpieczenia obszaru objętego zmianą planu na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 5 pkt 3 oraz na zasadach określonych w zmianie planu.
 
 
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
 
§ 14.
Ustala się zakaz niszczenia powierzchni ziemi poprzez składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków w sposób niezgodny z przepisami prawa i ustaleniami zmiany planu.
 
§ 15.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 na obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Zapisy ust. 1 nie dotyczą:
1) inwestycji przewidzianych w zmianie planu;
2) inwestycji, których realizacja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kopalni kruszywa naturalnego.
 
§ 16.
Uciążliwości dla środowiska wywołane prowadzeniem robót górniczych, a powodowane np. przez hałas, wibracje i inne, nie powinny przekraczać norm określonych przepisami prawa oraz wykraczać poza granice nieruchomości.
 
§ 17.
Ustala się bezodpadową gospodarkę masami ziemnymi, magazynowanymi w miejscu, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 5.
 
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
 
§ 18.
1. W obrębie zadania inwestycyjnego wymagane jest przeprowadzenie rozpoznawczych badań powierzchniowo-sondażowych, przeprowadzonych w uzgodnieniu z właściwymi służbami ochrony zabytków.
2. Po zatwierdzeniu przez właściwe służby ochrony zabytków badań, o których mowa w ust. 1, konieczne jest przeprowadzenie na wytypowanych stanowiskach wyprzedzających inwestycję, ratowniczych badań wykopaliskowych.
3. Podczas trwania prac ziemnych związanych z odhumusowywaniem terenu należy prowadzić stały nadzór archeologiczny, a w przypadku odkrycia w trakcie nadzorów nowych obiektów archeologicznych, nie ujawnionych podczas badań powierzchniowych, konieczne będzie przeprowadzenie ich badań i wykonanie koniecznej dokumentacji.
4. Wszystkie prace archeologiczne muszą być uzgodnione pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 
 
Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
 
Nie ustala się
 
Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
 
§ 19.
Z zastrzeżeniem § 20 na terenie 2PG ustala się realizację kopalni kruszywa naturalnego, wyposażonej w obiekty i urządzenia niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.
 
§ 20.
1. W ramach terenu 2PG ustala się wydzielenie odpowiednio zabezpieczonego miejsca, w ramach którego będą realizowane:
1) obiekty i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kopalni kruszywa naturalnego;
2) urządzenia, o których mowa w § 27;
3) miejsca do zbierania odpadów realizowane zgodnie z przepisami prawa;
4) zbiorniki bezodpływowe, o których mowa w § 29 pkt 1;
5) miejsca składowania urobku z wyrobiska górniczego;
o powierzchni wynikającej z faktycznych potrzeb, zgodnie z przepisami prawa.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji miejsca o którym mowa w ust. 1 po uprzednim wykonaniu rekultywacji terenu, na który miejsce to będzie przenoszone.
 
§ 21.
1. Dla obiektów, o których mowa w § 19 uchwały, ustala się kształtowanie zabudowy zgodnie z faktycznymi potrzebami, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
2. Dopuszcza się realizację obiektów, o których mowa w ust. 1 w formie obiektów tymczasowych.
 
Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
 
§ 22.
Na terenie 1PG ustala się pas ochronny, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
 
§ 23.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i § 29 pkt 4 w granicach terenu 1PG, ustala się zakaz zabudowy.
2. W granicach terenu 1PG dopuszcza się realizację:
1) dojazdu do obszaru górniczego, oznaczonego symbolem 2PG;
2) elementów zabezpieczenia terenu i obszaru górniczego, o których mowa w § 13.
 
§ 24.
W granicach terenu 2PG ustala się prowadzenie robót górniczych, zgodnie z przepisami prawa i ustaleniami zmiany planu.
 
§ 25.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się realizację wyrobiska górniczego o parametrach spełniających wymogi bezpieczeństwa, w tym w szczególności o bezpiecznych górnych obrzeżach wyrobiska.
2. Dopuszcza się realizację wyrobiska górniczego posiadającego tymczasowe górne obrzeża, pod warunkiem, że:
1) na całej długości tymczasowego górnego obrzeża zachowany będzie pas zagrożenia, o szerokości równej minimum połowie szerokości pasa ochronnego w miejscu zetknięcia;
2) w obszarze pasa zagrożenia dopuszcza się wyłącznie prowadzenie prac związanych z wykonaniem zbocza bezpiecznego oraz z eksploatacją wyrobiska.
 
 
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
 
Nie ustala się
 
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
 
Nie ustala się
 
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej
 
 
§ 26.
1. Obsługę komunikacyjną terenów 1PG i 2PG ustala się z drogi oznaczonej numerem ewid. 220, leżącej poza granicami zmiany planu, przy zachowaniu przepisów prawa.
2. Włączenie do drogi o której mowa w ust. 1 wykonać zgodnie z przepisami prawa.
 
§ 27.
W przypadku utwardzenia drogi oznaczonej nr ewid. 220, ustala się obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia zapewniające możliwość oczyszczenia pojazdów wyjeżdżających na drogę, o której mowa wyżej, tak aby ruch tych pojazdów nie powodował zanieczyszczania dróg i odbywał się na zasadach określonych w przepisach prawa.
§ 28.
W przypadku utwardzenia drogi oznaczonej nr ewid. 220, masa całkowita pojazdów transportujących urobek z kopalni kruszywa naturalnego nie może powodować przekroczeń dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na tą drogę.
 
§ 29.
Przy zachowaniu przepisów prawa i ustaleń planu, ustala się realizację następujących elementów infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem kopalni kruszywa naturalnego:
1) ścieki bytowe: ustala się gromadzenie ścieków bytowych w zbiornikach bezodpływowych na nieczystości ciekłe – nieczystości ze zbiorników należy systematycznie wywozić przez koncesjonowanego przewoźnika w miejsce wskazane przez służby gminne;
2) ścieki przemysłowe: w odniesieniu do elementów zagospodarowania o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 i 3 zastosować lokalną sieć z odstojnikami i separatorami chroniącymi wody gruntowe i gleby przed zanieczyszczeniem; zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków przemysłowych do gruntu;
3) wody opadowe i/lub roztopowe: należy odprowadzić do ziemi w sposób niezorganizowany w granicach nieruchomości;
4) urządzenia elektroenergetyczne: z zastrzeżeniem § 30 dopuszcza się realizację nasłupowej stacji transformatorowej w granicach terenu 1PG;
5) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach.
 
§ 30.
Dopuszcza się korzystanie z urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych poza granicami zmiany planu.
 
Rozdział 11
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania terenów
 
Nie ustala się
 
Rozdział 12
Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji
 
§ 31.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 po zakończeniu wykonywania robót górniczych polegających na likwidacji wyrobiska górniczego dopuszcza się leśny kierunek rekultywacji terenów objętych zmianą planu.
2. Dopuszcza się rolniczy kierunek rekultywacji terenów objętych zmianą planu.
 
§ 32.
1. W celu rekultywacji wyrobiska górniczego ustala się wykorzystanie w pierwszej kolejności urobku powstałego w wyniku prowadzenia robót górniczych na terenie 2PG.
2. W celu rekultywacji wyrobiska górniczego dopuszcza się stosowanie mas ziemnych nie pochodzących z robót górniczych prowadzonych na terenie 2PG, w sposób nie naruszający lokalnego układu litologicznego warstw glebowych oraz na warunkach określonych w przepisach prawa.
 
Dział III
Przepisy końcowe
 
§ 33.
Zmiana plan zachowuje ważność, również wtedy jeśli nastąpi:
1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w § 5 przepisów, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany ustaleń zmiany planu;
2) zmiana wymienionych w zmianie planie numerów ewidencyjnych działek.
 
§ 34.
Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.
 
§ 35.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zbąszyniu Nr XXVII/223/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej kopalni kruszywa naturalnego na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem 231 w Nowej Wsi Zbąskiej, gm. Zbąszyń opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 145, poz. 4006.
 
§ 36.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.
 
§ 37.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej kopalni kruszywa naturalnego, na działce oznaczonej ewidencyjnym nume-rem 231, w Nowej Wsi Zbąskiej, gm. Zbąszyń.
 
 
Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją podjętej w dniu 29 kwietnia 2008 r. na Sesji Rady Miejskiej w Zbąszyniu uchwały Nr XVII/155/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od-krywkowej kopalni kruszywa naturalnego, na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem 231, w Nowej Wsi Zbąskiej, gm. Zbąszyń. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej upzp, została przeprowadzona procedura sporządzania miejscowego planu, przewi-dziana w art. 17 upzp.
Stosownie do art. 17 pkt 1 upzp w Gazecie Lubuskiej w dniu 9 czerwca 2008 r. ukazało się ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia ww. zmiany planu, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskim w Zbąszyniu w dniach od 9 czerwca 2008 r. do 31 lipca 2008 r. W określonym terminie nie został zło-żony żaden wniosek w przedmiotowej sprawie.
Pismami z dnia 6 czerwca 2008 r. zostały zawiadomione o przystąpieniu do spo-rządzenia zmiany planu organy właściwe do uzgadniania i opiniowania. Wnioski, przyj-mowane w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, wpłynęły od:
 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.;
 Nadleśnictwo Wolsztyn;
 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu;
 Enea Operator, Oddział Dystrybucji Zielona Góra;
 Marszałek Województwa Wielkopolskiego;
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu;
 Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Babimost;
 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego;
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Infrastruktury;
 Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego;
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu;
 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (x2);
 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu WWKZ;
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-nach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Zbąszynia w zawiadomieniu z dnia 8 grudnia 2008 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej przedmiotowej zmiany planu miej-scowego. Do Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu uzgodnienie wpłynęło w dniu 29 grudnia 2008 r.
Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej uioś), Burmistrz Zbąszynia w zawiadomieniu z dnia 8 grudnia 2008 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowo-ści informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej przedmio-towej zmiany planu miejscowego. Do Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu uzgodnienie wpły-nęło w dniu 3 lutego 2009 r.
W dniu 17 grudnia 2008 r. z projektem zmiany planu zapoznała się Gminna Ko-misja Urbanistyczno-Architektoniczna w Zbąszyniu.
Stosownie do art. 17 pkt 6 lit. c upzp w związku oraz art. 54 ust. 1 uioś, Burmistrz Zbąszynia, pismem z dnia 9 lutego 2009 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zaopiniowanie projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opinia wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w dniu 20 marca 2009 r.
Stosownie do art. 54 ust. 1 uioś, Burmistrz Zbąszynia, pismem z dnia 9 lutego 2009 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu o zaopiniowanie projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opinia wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w dniu 12 marca 2009 r
Na podstawie art. 17 pkt 7 upzp, Burmistrz Zbąszynia, pismami z dnia 24 marca 2009 r. zawiadomił o uzgadnianiu właściwe organy administracji. Uzgodnienia przyjmowano w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odpowiedzi wpłynęły od:
 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (x2);
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu;
 Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu;
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu;
 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A (x2);
 Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu;
 Zarząd Województwa Wielkopolskiego;
 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu WWKZ;
 Wojewoda Wielkopolski;
 Enea Operator Oddział Dystrybucji Zielona Góra;
 Dolnośląska Spółka Gazownictwa;
 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu;
 Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Zachód S.A.;
 Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP;
Stosownie do art. 17 pkt 7 lit. c upzp, Burmistrz Zbąszynia, pismem z dnia 24 marca 2009 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na śro-dowisko – uzgodnienie wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w dniu 9 kwietnia 2009 r.
Kolejny etap sporządzania planu – wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – nastąpił w dniach od 19 maja 2009 r. do 8 czerwca 2009 r. Ogłoszenie ukazało się w Gazecie Lubuskiej w dniu 11 maja 2009 r. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-go w Zbąszyniu oraz na stronie BIP’u w dniach od 11 maja 2009 r. do 25 czerwca 2009 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego, rozwiązaniami odbyła się w dniu 8 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu.
W ustawowym terminie 14 dni po wyłożeniu (tj. do dnia 22 czerwca 2009 r.), nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym, projekt zmiany planu został skierowany do przedstawienia Radzie Miejskiej w Zbąszyniu.
Zakres ustaleń zmiany planu wynika z uchwały Rady Miejskiej w Zbąszyniu o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowej zmiany planu oraz z ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wobec wyczerpania przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym procedury, przedłożono Radzie Miejskiej Zbąszyniu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej kopalni kruszywa naturalnego, na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem 231, w No-wej Wsi Zbąskiej, gm. Zbąszyń..
Rada Miejska w Zbąszyniu stwierdza zgodność rozwiązań przyjętych w zmianie planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zbąszyń.
Procedura sporządzania przedmiotowego planu miejscowego, wynikająca z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) została przeprowadzona przy wymaganym udziale społeczeństwa.
Zgodnie z art. 17 pkt 1 upzp w Gazecie Lubuskiej w dniu 9 czerwca 2008 r. ukaza-ło się ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia ww. zmiany planu, a obwieszczenie zo-stało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Zbąszyniu w dniach od 9 czerwca 2008 r. do 31 lipca 2008 r. W określonym terminie nie został złożony żaden wniosek w przedmiotowej sprawie.
W dalszej kolejności, zgodnie z art. 17 pkt 10 i 11 upzp projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu, co nastąpiło w dniach od 19 maja 2009 r. do 8 czerwca 2009 r. Ogłoszenie prasowe, informujące o terminie wyłożenia projektu planu ukazało się w Gazecie Lubuskiej w dniu 11 maja 2009 r. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu oraz na stronie BIP’u w dniach od 11 maja 2009 r. do 25 czerwca 2009 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozwiązaniami odbyła się w dniu 8 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu. W ustawowym ter-minie 14 dni po wyłożeniu (tj. do dnia 22 czerwca 2009 r.), nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym, projekt planu został skierowany do przedstawienia Radzie Miejskiej w Zbąszyniu.
 
 
 

Załączniki

« powrót
  •