Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Informacje i ogłoszenia
17.03.2015 • Autor:
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 
Organizacja edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2015/2016
 
Wychowanie przedszkolne realizowane jest w:
• publicznych przedszkolach samorządowych – prowadzonych przez Gminę Zbąszyń,
• niepublicznych przedszkolach,
• oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - prowadzonych przez Gminę Zbąszyń,
• innych formach wychowania przedszkolnego.
 
Edukacją w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objęte są dzieci trzy, cztero, pięcioletnie oraz dzieci, którym został odroczony obowiązek szkolny.
 
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć lat.
 
Wszystkie dzieci pięcioletnie oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które będą realizowały przygotowanie przedszkolne mają zapewnione miejsca w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Za zapewnienie miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym odpowiedzialny jest dyrektor placówki, zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, która przyjmie dziecko.
 
Wszystkie dzieci czteroletnie (urodzone w 2011 roku) biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka czteroletniego do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
 
Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie.
 
Data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole, nie będą miały żadnego wpływu na kolejność przyjęć dzieci.
 
 

Załączniki

21.10.2011 • Autor:

Dofinasowanie na doskonalenie zawodowe nauczycieli

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W GMINIE ZBĄSZYŃ


1. Dofinansowaniem mogą być objęci nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbąszyń.

2. Organ prowadzący opracowuje, w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych, na każdy rok budżetowy plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3. Dyrektor placówki oświatowej opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli mając na uwadze:

a) program rozwoju szkoły i związane z nim potrzeby kadrowe,
b) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

4. Dyrektor placówki oświatowej w terminie do 30 listopada każdego roku składa zapotrzebowanie na środki finansowe z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z tabelą, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

5. Ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się:

a) indywidualne formy dokształcania i doskonalenia:
- studia podyplomowe,
- studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalność,
- studia i kursy kwalifikacyjne do nauczania języków obcych,
- kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu,
- studia magisterskie uzupełniające dla absolwentów kolegiów językowych, studium nauczycielskiego, licencjatów i innych kierunków,
b) udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, kursach dla nauczycieli,

6. Ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli finansuje się również:

a) szkolenia rad pedagogicznych,
b) organizację seminariów i konferencji szkoleniowych oraz warsztatów metodycznych dla nauczycieli,
c) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły/placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

7. O dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą ubiegać się nauczyciele, którzy:

a) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego i dobrą ocenę pracy,
b) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły,
c) są zatrudnieni w placówce na co najmniej 1/2 etatu.

8. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego składają wnioski do dyrektora szkoły dwa razy do roku, w terminach:

a) do 31 października danego roku na I semestr,
b) do 28 lutego roku następnego na II semestr,

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

9. Do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie z uczelni (rok, semestr oraz wysokość opłaty),
b) potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawione przez organizatora,
c) dowód wpłaty.

10. Dyrektorzy placówek oświatowych wnioski o dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego składają do Referatu Obsługi Placówek Oświatowych Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w terminach ustalonych jak w pkt 9 regulaminu.

11. W przypadku gdy nauczyciel studiuje lub dokształca się na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

12. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów.

13. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:

a) przerwania z winy pracownika studiów lub kursu przed ich ukończeniem,
b) niepodjęcia dofinansowanej formy doskonalenia.

14. Dyrektor placówki oświatowej w terminie do 31 marca każdego roku składa do Referatu Obsługi Placówek Oświatowych sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku poprzednim 
Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3.

15. Decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmuje:

a) burmistrz Zbąszynia - w przypadku wniosków dyrektorów  placówek oświatowych,
b) dyrektor szkoły i placówki oświatowej - w przypadku wniosków nauczycieli.

16. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego regulaminu.

Załączniki

21.10.2011 • Autor:

Trybu udzielania i rozliczania dotacji

 Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

 

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli stanowi 75 % ustalonych w budżecie gminy Zbąszyń wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.

 

Dotacja na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego przysługuje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawne dziecko przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez gminę Zbąszyń.

 

Dotacja na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego zorganizowanego w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty przysługuje na każde dziecko objęte tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości    40% wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Zbąszyń.

 

Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1 i 3 uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem gminy Zbąszyń koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, ponosi Gmina, której mieszkańcem jest to dziecko. Nieprzekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji przedszkolu.

 

Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji:

1) dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji podmiot prowadzący (lub zamierzający prowadzić) przedszkole przedłoży do Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu wniosek zawierający informację o planowanej liczbie dzieci - druk stanowi załącznik nr 1,

 

2) wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać:
a) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę Zbąszyń,
b) określenie planowanej liczby dzieci uczęszczających do placówki,
c) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

3) dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca,

4) od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 15-tego każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Miejskiemu w Zbąszyniu Referatowi Księgowości Budżetowej informację o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji - na druku stanowiącym załącznik nr 2,

5) wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby dzieci dotowanego podmiotu i dzieci przeliczeniowych korygowana będzie co miesiąc z uwzględnieniem danych z pkt 4,

6) kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja,

7) brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionego przedszkola,

8) ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Urząd Miejski w Zbąszyniu dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego,

9) w ramach rozliczenia z pkt 8, w terminie do dnia 31 marca podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni,

10)kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji,

11)w przypadku likwidacji przedszkola i występującej nadpłaty dotacji podmiot prowadzący przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.

Załączniki

  •